Čo ponúkame (Produkty)

Podľa Európskej asociácie rizikových spoločností (EVCA) je venture capital podielový kapitál poskytovaný profesionálnymi spoločnosťami investujúcimi spolu s manažérmi za účelom zahájenia činnosti, rozvoja alebo transformácie vlastníctva do podnikov, ktoré disponujú potenciálom významného rastu v budúcnosti.
V širších súvislostiach môžeme rizikový kapitál chápať ako investíciu do podnikov za účelom financovania zahájenia ich činnosti („seed, start-up“ investície), rozšírenia („expansion, development“ investície), sanácie a prežitia podniku („turnaround, restructuring“ investície), zmeny vlastníctva k podniku alebo jeho časti vlastnými manažérmi („management buy-out“), cudzími manažérmi („management buy-in“) alebo inými vlastníkmi („IPO“).

Náš fond je schopný investovať do ktorejkoľvek z hore uvedených oblastí. Rozhodujúcim kritériom je dosiahnutie nadštandardného výnosu vzhľadom na rizikovosť jednotlivej investície.
Našim budúcim partnerom ponúkame:
  • Vklad do základného imania spoločnosti
  • Konvertibilný úver, resp. dlhové financovanie zabezpečené akciami
  • Kombináciu oboch
  • Strategické riadenie spoločností a aktívny prístup pri kľúčových rozhodnutiach spoločnosti
  • Zastupovanie v jednaní s prípadnými väčšími investormi, resp. stratégmi či už doma, alebo v zahraničí
  • Pomoc pri vypracovaní konkrétneho podnikateľského plánu na základe Vášho stručného zámeru